4. skupina

4. vzgojna skupina je fantovska skupina. Le-to predstavlja sedem fantov, ki se med seboj poznajo prav tako že iz preteklega šolskega leta. Poudarki na pedagoškem delu omenjene skupine v novem šolskem letu izhajajo iz opažanj skupinske dinamike minulega leta z vsemi svojimi prednostmi in pomanjkljivostmi.
Splošni poudarki pedagoškega dela bodo namenjeni izgradnji in utrjevanju pozitivne socialne skupinske klime z medsebojnim upoštevanjem, sprejemanjem in spoštovanjem medosebnih individualnih razlik – predvsem tistih, ki definirajo posameznega člana skupine kot individuuma in ki pripomorejo k pozitivnosti socialne skupinske klime.
V 4. vzgojni skupini si bomo v šolskem letu 2018/2019 še posebej prizadevali za dobro skupinsko klimo, predvsem pa za dobre medsebojne odnose – med otroci/mladostniki samimi ter vsemi, ki z njimi na tak ali drugačen način bivamo, delujemo in živimo (vzgojitelji, učitelji, vodstvenimi delavci, ostalimi strokovnim/nestrokovnim kadrom, starši/skrbniki, CSD, zdravstvenimi ustanovami, kriznimi centri, sodišči ipd.) – ki predstavljajo predpostavko ne samo uspešnemu pedagoškemu odnosu, temveč služijo tudi kot izhodišče temeljnemu cilju zavodske vzgoje »Ponovni in uspešni vključitvi posameznika v običajno življenjsko sredino«.
Znotraj skupine bomo organizirali različne aktivnosti, s katerimi bomo krepili močna področja vsakega posameznika (npr: različne ustvarjalne delavnice; bralne aktivnosti; sobivali z vrtom, sadovnjakom in naravo; športne dejavnosti itn.) ter se v okviru interesnih dejavnosti veselili preživljanja tako strukturiranega kot nestrukturiranega prostega časa. Vzgojitelj Marjan bo znotraj interesne dejavnosti pri Tehničnem krožku dajal poudarek skrbi za kolesa, urejenosti okolja ter skrbi za manjša popravila v Domu. Pri Šahu se bodo otroci urili v šahu, spoznavali njegove osnove, tisti, ki pa jih že poznajo bodo svoje znanje nadgrajevali. V zimskih dneh bo skrbel za smuči in organiziral tek na smučeh. Vzgojiteljica Lidija bo v okviru interesne dejavnosti Potujoče gledališče preko dramske igre, recitacij in nastopov pri otrocih razvijala njihove komunikacijske sposobnosti, jih navajala na javno nastopanje in vzpodbujala k izražanju njihovih lastnih čustev in misli. Izvedli bodo gledališke predstave tudi za zunanje institucije in organizirali nastope ob dogodkih v domu. Vzgojiteljica Andreja bo znotraj interesne dejavnosti Športno-razvedrilni krožek skrbela, da se bodo otroci preko različnih pohodov, športnih aktivnosti, izletov skrbeli za svoje telo, se seznanili s pomenom gibanja za zdravje in konstruktivno preživljali svoj prosti čas v naravi. Načrtuje se izvedba poletnega počitniškega projekta glede na želje, potrebe in interese mladostnikov.
V skupini bodo nadaljevali z razvijanjem samostojnosti otrok ter jih navajali na prevzemanje odgovornosti za lastna dejanja. Skozi različne aktivnosti se bodo urili v refleksiji lastnih dejanj in občutij ter se še naprej vzpodbujali k izkazovanju prijaznosti drug do drugega.
Na nivoju zavoda se bodo kot skupina vključevali v različne interesne dejavnosti, tako da bodo čim bolj koristno izkoristili prosti čas. Ponovno se bodo aktivno prijavljali na najrazličnejše ustvarjalne natečaje. Vsak teden bodo organizirali bralne in pogovorne večere, ki so tekom minulih let postali že stalnica v življenju skupine.
Tudi to šolsko leto bodo aktivno sodelovali v razvojni nalogi ZRSŠ Formativno spremljanje ter se preko skupnih aktivnosti povezali z ožjim ter širšim okoljem. Še naprej se bodo trudili za dobro sodelovanje s CSD ter vsemi ostalimi strokovnimi službami, ki so tesno vpete v optimalen razvoj naših otrok/mladostnikov.
Organizirali bodo kostanjev piknik. Redno bodo skrbeli za osebno higieno, zdravo prehranjevanje, prostore, v katerih bivajo in okolico skupine (hiška, gredica,…). Preko krajših in daljših izletov in pohodov po bližnji okolici bodo spoznavali kraje in znamenitosti v naši pokrajini. Na učnem področju bodo poskušali vnesti čim več samostojnosti pri učnem delu in si prizadevali za pozitiven učni uspeh ob koncu šolskega leta.
Poseben poudarek bodo tudi v tem šolskem letu namenili delu s starši (npr: redni telefonski pogovori ob torkih in četrtkih, osebni stik s starši in prenos informacij ob vračanju otrok/mladostnikov v zavod, obiski na domu pri Srečku, Janu in novincih, ažurno spremljanje družinskih odnosov in s tem povezan vpliv na otroka/mladostnika, delavnice za starše, roditeljski sestanki).

Dostopnost