Stanovanjska skupina Dokležovje

Stanovanjska skupina v Dokležovju je na novo formirana fantovska skupina. Zato bo prioritetna naloga-cilj vzgojiteljev, da se otroci/mladostniki v novem okolju počutijo varno, sprejeto, da dobijo občutek pripadnosti in povezanosti. Zato bodo vedno znova v ospredje postavljali dobro skupinsko klimo, si prizadevali za dobre medsebojne odnose med otroki/mladostniki samimi ter vsemi ostalimi in organizirali dejavnosti usmerjene k skupinskemu povezovanju. To bodo dosegali z različnimi nalogami, aktivnostmi in dejavnostmi kot so: navajanje na samoocenjevanje in samokritiko lastnih dejanj in prevzemanjem odgovornosti za lastna dejanja; negovanje vrednot kot so poštenost, pravičnost, iskrenost, discipliniranost in samodiscipliniranost; učenje in vzgajanje za razumevanje in spoštovanje sebe in drugih, za medsebojno sodelovanje, pomoč, strpnost, upoštevanje in spoštovanje potreb drugih, potrpežljivosti in odpuščanja, upoštevanja različnosti med nami; vzpodbujanje k izkazovanju prijaznosti drug do drugega; spoštovanje skupnih pravil; učenje tehnik sproščanja in umirjanja, čustveno opismenjevanje in učenje samoregulacije čustev; spodbujanje k strpnemu ter konstruktivnemu reševanju sporov in konfliktov med posamezniki in učenje strategij reševanja konfliktov.

Homogenost skupine bodo utrjevali tudi s tem, da si bodo prizadevali za čistočo in urejenost hiše in okolice tako, da bodo otroci/mladostniki preko opravljanja različnih del redno skrbeli za prostore v hiši in okolici. V hiši bodo prostore tudi prepleskali ter zasadili zelenjavni vrt. Tako bodo otroci/mladostniki razvijali in utrjevali tudi svoje delovne in higienske navade, se navajali na večjo samostojnost pri skrbi zase in svoje okolje in pridobili različne veščine za samostojno življenje (pranje, kuhanje, skrb za zelenjavni vrt, košnja trave, popravila v hiši…). Fantje se bodo učili primernega odnosa do hrane, zdrave prehrane in kulture prehranjevanja, se spodbujali k večji fizični aktivnosti.

Znotraj skupine bodo organizirali tudi različne aktivnosti, s katerimi bodo krepili močna področja vsakega posameznika in posameznikovo ustvarjalnost (ustvarjanje z različnimi materiali, tehnično področje, bralne aktivnosti, športne aktivnosti, likovno izražanje, literarno izražanje, glasbeno izražanje, dramsko izražanje). Sodelovali bomo na vseh prireditvah, ki jih bo organiziral zavod in soustvarjali glasilo Razmišljanje.

Na učnem področju bodo poskušali vnesti čim več samostojnosti pri učnem delu in fante motivirali k doseganju boljših učnih rezultatov tudi s tem, da jih bodo učili različnih učnih strategij.

Še naprej se bodo trudili za dobro sodelovanje s centri za socialno delo ter ostalimi strokovnimi službami. Poseben poudarek bo namenjen delu s starši (redni telefonski pogovori ob torkih in četrtkih, osebni stik s starši in prenos informacij ob vračanju otrok v zavod, obiski na domu, obiski staršev v stanovanjski skupini, delavnice za starše, roditeljski sestanki). Prioritetne naloge pri delu s starši bodo: ažurno spremljanje družinskih odnosov in s tem povezan vpliv na otroka, sprotno obveščanje o otrocih in informiranje o preživelih vikendih doma, omogočanje bivanja v skupini čez vikend s strokovno pomočjo, strukturiranje posameznih vikendov bivanja doma glede na izstopajočo situacijo- vse z namenom, pomagati staršem in jih okrepiti z določenimi znanji, s pravilnimi postopki pri vzgoji otrok in jim pomagati, da bodo pri vzgoji doslednejši. V letošnjem šolskem letu bodo izvedli tudi nekaj dejavnosti, ki bodo krepile dobre medsosedske odnose in jih povezale s krajevno skupnostjo.

Pomemben član naše »družine« pa bo tudi kuža Tim, ki nas bo redno obiskoval, saj bo vzgojiteljica z njim izvajala socialno-pedagoške dejavnosti (prisotnost, sprehod, druženje, skrb za psa).

Dostopnost